ഡോ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിന് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്

Loading...

തിരുവനന്തപുരം : ലോകസമാധാനത്തിനായി 1000 വേൾഡ് പീസ് അംബാസിഡർമാരെ വാർത്തെടു ത്തതിന് 812 കി . മി . റൺ യുനീക് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡറും ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ ഡോ . ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിന് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ലഭിച്ചു . തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പീസ് അംബാസിഡർമാർ ചേർന്ന് സമാധാനചിഹ്നത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യരൂപം സൃഷ്ടിച്ചു .

രാഷ പിതാവും സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകനുമായ മാഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 150 -ാം ജന്മദിനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജിമ്മി ജോർജ്ജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ , വേൾഡ് പീസ് അംബാ – സിഡേഴസ് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കർമ്മപഥത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു . ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിന്റെ ജഡ്ജ് സ്വപനിൽ ഡാങ്കരിക്കറിൽ നിന്നും റെക്കോർഡിന്റെ സർട്ടിഫി – ക്കറ്റ് ഡോ . ബോബി ചെമ്മണൂർ ഏറ്റുവാങ്ങി .

സത്യം മാത്രമാണ് ശാശ്വതം . മറ്റെല്ലാം കാലത്തിന്റെ കുത്താ ഴുക്കിൽ ഒലിച്ചുപോകുമെന്നും സത്യം , സ്നേഹം സമാധാനം എന്നിവ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ മനുഷ്യ രാശി ഏറ്റവുമധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സന്തോഷം ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും തദവസരത്തിൽ ഡോ . ബോബി ചെമ്മണൂർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

മഹാത്മാഗാന്ധി മുമ്പോട്ട് വെച്ച അഹിംസയുടെ പാതയിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന മാതൃകാപരമായ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് വേൾഡ് പീസ് അംബാസിഡേഴ്സ് ‘ പദ്ധതിയിലൂടെ ല ക്ഷ്യമിടുന്നത് . ” നേഹം കൊണ്ട് ലോകം കീഴടക്കുക ‘ എന്ന ഡോ . ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിന്റെ മുദ്രാവാക്യ ത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനമുൾക്കൊണ്ടാണ് ഈ മിഷൻ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Loading...