തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബുധനാഴ്ച അവധി

Loading...

കൊച്ചി: മൂന്ന് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബുധനാഴ്ച ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് അവധി. മഴദുരിതം മൂലം മൂന്ന് ജില്ലകളിലെയും നിരവധി സ്കൂളുകൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാന്പുകളായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അതിനാലാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Loading...