മമ്മൂക്കയെ കണ്ട് ആവേശത്തുടുപ്പിൽ ആയിരങ്ങൾ കലോത്സവ വേദിയിൽ