കലോത്സവത്തിൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തി എത്തിയ പേമാരി പെയ്തിറങ്ങിയപ്പോഴത്തെ കാഴ്ചകൾ