കപ്പ് ആർക്ക്?... കലാമാമാങ്കം അവസാന മണിക്കൂറുകളിലേക്ക്....