സുജാത പറഞ്ഞു ഇനി പാടരുതെന്ന്, വിഷ്ണുനാഥ് പറഞ്ഞിട്ടും SKN പാടിയില്ല... സ്ക്കൂൾ കലോത്സവ നഗരിയിലെ കലയിടത്തിൽ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ