പിഴയ്ക്കാത്ത താളവും നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയുമായി തിരുവാതിര