നാട്ടുക്കൂട്ടങ്ങൾ ചുവടുവെച്ച് താളംപിടിക്കുന്ന മണ്ണിന്റെ മക്കളുടെ നാടൻപാട്ട്......