രുചിയിടം ചെയർമാൻ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് എം എൽ എ ട്രൂവിഷൻ ന്യൂസിനൊപ്പം.....