വാദ്യത്തിൽ കേമൻ, മേളത്തിലും....ട്രൂവിഷൻ ന്യൂസിനൊപ്പം ചെണ്ടമേളം....