വേഷവിധാനങ്ങളോടെ ചുവടുവെച്ച് നാട്യനടനങ്ങളിൽ കുച്ചുപ്പുടി.....