ഒപ്പന ഇശലിന്റെ താളവും ഇടമുറുക്കവും തീര്‍ത്ത് മൊഞ്ചത്തിമാര്‍......