കലാമാമാങ്ക ആവേശത്തിൽ കൊല്ലം എം.പി എൻ .കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ട്രൂവിഷൻ ന്യൂസിനോടൊപ്പം....