യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ അദ്ധ്യാപക നിയമനം;സാമൂഹിക നീതി ഉയർത്തി പിടിച്ചു കൊണ്ടാകണമെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം

Loading...

ന്യൂ ഡല്‍ഹി :   യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ അദ്ധ്യാപക നിയമനം സാമൂഹിക നീതി ഉയർത്തി പിടിച്ചു കൊണ്ടാകണമെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം രാജ്യസഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ 200 പോയിന്റ് റോസ്റ്ററിനു പകരം ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ 13 പോയിന്റ് റോസ്റ്റർ സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ ചട്ടം 276 പ്രകാരം അടിയന്തിര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ബിനോയ്.

പുതിയ മാറ്റം എസ് സി – എസ് ടി -ഒബിസി വിഭാഗങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ സർവകലാശാലാ അദ്ധ്യാപക നിയമനത്തിന്റെ വാതിൽ കൊട്ടിയടക്കും. സംവരണവും സാമൂഹിക നീതിയും അവരുടെ അവകാശമാണ്. സർക്കാർ അത് മാനിക്കണമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Loading...