ദുബൈ കെ.എം.സി.സിയില്‍ ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തില്‍ കൂട്ടത്തല്

Loading...

ദുബൈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജില്ലാ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളില്‍ ചിലരെ നേതൃത്വം അവഗണിക്കുന്നവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് കെ.എം.സി.സിയില്‍ കൂട്ടത്തല്ല്. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിലാണ് കൂട്ടത്തല്ലുണ്ടായത്. ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് യോഗങ്ങൾ അലങ്കോലപ്പെടുന്നത്.

Loading...