സെക്സ് എജുക്കേഷൻ: കൗമാരക്കാരോട് രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്

സെക്സ് എജുക്കേഷൻ: കൗമാരക്കാരോട് രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്
Oct 19, 2021 10:39 PM | By Vyshnavy Rajan

സെക്സ്’ എന്നത് നമ്മുടെ മിക്ക ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളിലെയും സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ലൈംഗികതയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സംഭാഷണവും ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളിലെ ആരുംതന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തായിരിക്കും അതിെൻറ അനന്തര ഫലം?

അതാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മിക്ക കൗമാരക്കാരും ഈ ഒരു അവസ്ഥ മൂലം കൃത്യമായ ലൈംഗിക അവബോധമില്ലാതെയാണ് വളർന്നു വരുന്നത്. ‘സെക്സ്’ എന്നത് എല്ലാവരിൽ നിന്നും മറച്ചു പിടിക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്നാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഓരോന്നും സംസ്കാരത്തിെൻറ പേരു പറഞ്ഞ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച് പോന്നത്. അങ്ങനെ ആ വാക്കുകൾ പിന്തുടർന്നു പോന്നവരെല്ലാം ശരിയായ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരായി മാറി.

തെറ്റായ ഉറവിടങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടരുത്

ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടാവുമ്പാൾ വിശ്വസനീയമല്ലാത്ത ഉറവിടങ്ങൾ തിരഞ്ഞ് അവർ പോകും. ഇങ്ങനെ തെറ്റായ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ ചിന്തയേയും പ്രവർത്തിയേയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ ലൈംഗിക ജീവിതം ആരംഭിക്കാനും ഒരുപക്ഷെ ഇത് കാരണമാകും. കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സംശയങ്ങൾ ആശ്വാസത്തോടെ സംസാരിക്കാനും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ഉള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഒരിടമാണ് യഥാർഥത്തിൽ വീട് .

ആ സ്ഥലത്ത് ‘സെക്സ്’ പോലെ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ചർച്ചയിൽനിന്ന് എടുത്തു കളയുേമ്പാൾ അത് ബാധിക്കുക കൗമാരക്കാരായ അവരുടെ സാമൂഹിക ബോധത്തെയാണ്. കൗമാരക്കാരുമായി നല്ല ബന്ധം കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച് അവരുമായി ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് യഥാർഥത്തിൽ വേണ്ടത്. ഇത് കൗമാരക്കാർക്ക് ‘ലൈംഗികത’ എന്താണെന്നും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും അതെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുമെല്ലാം നൽകുകയും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റി നിർത്തപ്പടുകയും ചെയ്യും.

കൗമാരക്കാരനോ കൗമാരക്കാരിയോ ആയ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ‘സെക്സ് എജുക്കേഷൻ’ ഒരു കളിയായി എടുക്കാതെ അവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു നലകുകയാണ് വേണ്ടത്. അത് അവരെ ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ളവരാക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുമായുള്ള ആ സംസാരങ്ങൾ എപ്പോഴും അവളെ/അവനെ സുരക്ഷിതമായും വളരെ സൗഹൃദപരമായും നിർത്തുകയും ചെയ്യും.


ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകാം

പരാഗണം പോലുള്ള കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളിൽ വിഷയം തുടങ്ങാം. ഒരുപക്ഷേ ഇത് ഒരു പഴയ രീതി ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. പക്ഷേ ഇത് കൗമാരക്കാർക്ക് പെട്ടന്നെ് മനസിലാക്കാനും കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാനും സഹായിക്കും എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. പല പല ഉദാഹരണങ്ങളിലുടെ ഓരോ പാഠങ്ങളും അവർക്ക് പകർന്നു നൽകാം. കൗമാരക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദാഹരണങ്ങൾ വേണം വിശദീകരിക്കാൻ.

കൗമാരപ്രായം വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയ ഒരു ഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടുതെന്ന പ്രത്യുൽപാദനത്തെക്കുറിച്ചും പ്രത്യുൽപാദന ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും ബോധവാന്മാരാകേണ്ടത് ഈ സമയത്താണ്. അതിനായി അവരെ കൂടുതൽ അവബോധമുള്ളവരും ശ്രദ്ധാലുക്കളും ആക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ. ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ചും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ക്ഷമയോടെ അവരോട് സംസാരിക്കാം.

പ്രത്യുദ്പാദനം എങ്ങനെയെന്ന് മനസിലാക്കട്ടെ

വളരെയധികം ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഓരോ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാട് വൈകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇൗയൊരു സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ ഗൗരവകവും നിർബന്ധവുമായ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ വീടുകളിൽനിന്നു തന്നെയാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത്. ലൈംഗികമായ അറിവുകൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ മക്കളോട് സംസാരിക്കണം. ആ സംസാരത്തിൽ പ്രത്യുദ്പാദനത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഉൾപെടുത്തണം.

ലൈംഗികത സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണെന്ന് കൗമാരപ്രായക്കാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അവരുടെ സംശയങ്ങക്കും ചോദയങ്ങൾക്കും ക്രിയാത്മകമായും പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലും ഉത്തരം നൽകാനുള്ള വഴികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. അതിൽ നിങ്ങൾ മടി കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ലജ്ജിച്ചുകൊണ്ടോ നാണിച്ചുകൊണ്ടോ പറയേണ്ടതില്ല,അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്.


സമ്മതവും പരസ്പര ബഹുമാനവും വേണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാം

ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻറ ആദ്യപടി ആശയവിനിമയമാണെന്നും അതാണ് ആദ്യം വേണ്ടതെന്നും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം. ‘സമ്മതം’ എന്ന വാക്കിന് ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള സ്ഥാനം വിശദമാക്കി നൽകണം. ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആരുടെയും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അല്ല എന്നും സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിച്ചു വേണം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനെന്നും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം.

എല്ലാത്തിനും അതിരുകളുണ്ടെന്നും പരസ്പര ബഹുമാനം നിർബന്ധമാണ് എന്നും കൗമാരക്കാരെ ബോധവത്കരിക്കണം. ഒരു കുട്ടിക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും തെറ്റുകളെക്കുറിച്ചും അവബോധം നൽകിക്കൊണ്ട് സുരക്ഷിതത്വം തോന്നിപ്പിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്.

കുട്ടികളിൽ ലൈംഗിക ദിശാബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം

സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാതരം ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് നൽകുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം. ഇവിടെ നില നിൽക്കുന്ന എൽ.ജി.ബി.ടി പോലുള്ളവയും എല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടണം. ഏത് ബന്ധവും വളരെ ഗൗരവകരമായ ഒന്നാണ് എന്ന ബോധ്യം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കണം.

അത്തരം ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന ബോധ്യം അവരിൽ ഉണ്ടാക്കി കൃത്യമായ ലൈംഗിക ദിശാബോധം വളർത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിയുന്നത് അവരുടെ കൗമാര കാലത്ത് മാതാപിതാക്കൾക്കു തന്നെയാണ്.

ആർത്തവം ഒരു സാധാരണ പ്രക്രിയ

ആർത്തവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഊഹാപോഹങ്ങളും നിൽനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മിക്കതും പെൺകുട്ടികളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകളുമാണ്. ആർത്തവം എന്നാൽ എന്തോ ‘അശുദ്ധി’ ആണെന്ന ബോധ്യം നമ്മുടെ ഇടയിലെ പല ആളുകളും ഉണ്ടാക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

അത് അറിവില്ലായ്മയാണെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസിലാക്കിക്കൊടുക്കണം. ആർത്തവം എന്നത് വെറും ഒരു ശാരീരികമായി നടക്കുന്ന പ്രക്രിയ മാത്രമാണെന്നും അത് എവിടെയും നിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തില്ല എന്നും അവർക്ക് ഉറപ്പു കൊടുക്കുക.

ആൺകുട്ടികൾക്കും നൽകണം എന്താണ് ആർത്തവ ബോധം എന്ന കാര്യം. ആർത്തവം എന്നത് കളങ്കമാണ് എന്ന പഴമൊഴികൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികൾ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട സമയംകൂടിയാണ് ഇത്. ആർത്തവം ക്ലാസ് മുറികളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പല കൗമാരക്കാരും അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും പറയാൻ മടിക്കുന്നു. വീട്ടിൽ, കുട്ടിക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള സ്പേസ് നൽകുക. അങ്ങനെയാകുേമ്പാൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അവർക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം തോന്നും.

ആർത്തവ സമയത്തെ ഒാരോ കാര്യങ്ങളിലും പെൺകുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കണം. ആ സമയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വസ്തുക്കളുടെ തെരെഞ്ഞടുപ്പിെൻറ കാര്യം വരെ വിശദീകരിച്ച് അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് മനസിലാക്കിക്കൊടുക്കണം. ആൺകുട്ടികൾക്ക് ആർത്തവ സമയത്ത് പെൺകുട്ടികളുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടതിൻറ കാരണങ്ങളെയും അവരുടെ അവസ്ഥകളെയും കുറിച്ച് ബോധവത്കരിക്കണം. അവരെ സഹായമനസ്കരാക്കിയെടുക്കണം.

Sex Education: What Parents Should Tell Teens

Next TV

Related Stories
പപ്പായ കഴിച്ചാലുള്ള ആരോ​ഗ്യ​ഗുണങ്ങൾ അറിയാമോ?

Nov 30, 2021 08:46 AM

പപ്പായ കഴിച്ചാലുള്ള ആരോ​ഗ്യ​ഗുണങ്ങൾ അറിയാമോ?

പപ്പായയിൽ ധാരാളം പോഷക​ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിറ്റാമിൻ എ, വിറ്റാമിൻ സി, വിറ്റാമിൻ ഇ എന്നിവ പപ്പായയിൽ ഉയർന്ന...

Read More >>
ഒമിക്രോൺ ഭീതിയില്‍ ലോകം; ലക്ഷണങ്ങള്‍, നിലവിലെ കണ്ടെത്തലുകള്‍

Nov 29, 2021 02:46 PM

ഒമിക്രോൺ ഭീതിയില്‍ ലോകം; ലക്ഷണങ്ങള്‍, നിലവിലെ കണ്ടെത്തലുകള്‍

കൊവിഡിന്‍റെ പുതിയ വകഭേദമായ ഒമിക്രോൺ ഭീതിയിലാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ. പരിശോധനാ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തിയും വിദേശ യാത്രികർക്ക് കർശന...

Read More >>
കാലാവധി കഴി‍ഞ്ഞ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉപയോ​ഗിക്കരുത്; കാരണം...

Nov 29, 2021 06:07 AM

കാലാവധി കഴി‍ഞ്ഞ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉപയോ​ഗിക്കരുത്; കാരണം...

ലിപ്‌സിറ്റിക് ഉപയോഗിക്കാന്‍ എടുക്കുമ്പോള്‍ അതിന്റെ എക്‌സ്പയറി ഡേറ്റ് നിര്‍ബന്ധമായും നോക്കണം. കാലാവധി കഴി‍ഞ്ഞ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും...

Read More >>
ചര്‍മ്മത്തിനും കൊടുക്കാം കോഫി; ഗുണങ്ങള്‍ പലത്

Nov 28, 2021 06:36 PM

ചര്‍മ്മത്തിനും കൊടുക്കാം കോഫി; ഗുണങ്ങള്‍ പലത്

ചര്‍മ്മത്തിലെ കരുവാളിപ്പ്, കറുത്ത പാടുകള്‍, ചുളിവുകള്‍ തുടങ്ങിയവ തടയാന്‍ കാപിപ്പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഫേസ് പാക്കുകള്‍ സഹായിച്ചേക്കാം. അത്തരത്തില്‍...

Read More >>
ലെെം​ഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം മൂത്രാശയ അണുബാധ പിടിപെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

Nov 27, 2021 08:57 PM

ലെെം​ഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം മൂത്രാശയ അണുബാധ പിടിപെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

സുരക്ഷിതമായ സെക്സ് ലൈംഗികമായി പകരുന്ന അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യുടിഐ പ്രശ്നങ്ങളും. ലൈംഗിക...

Read More >>
തലമുടി സംരക്ഷണത്തിന് ഇവ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ മതിയാവും

Nov 26, 2021 07:58 AM

തലമുടി സംരക്ഷണത്തിന് ഇവ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ മതിയാവും

നിത്യജീവതത്തിൽ നാം ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍, തലമുടി കൊഴിച്ചിലിനെ അകറ്റാം. തലമുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില...

Read More >>
Top Stories